Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny
w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: ul. Cmentarna 11, 18-305 Szumowo . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Cmentarna 11, 18-305 Szumowo lub drogą e-mailową pod adresem: wtz@wtzszumowo.pvi.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w zajęciach w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej, wyjazdach, konkursach, publikacji wizerunku.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa do właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatów, ośrodków pomocy społecznej, organów administracji publicznej oraz na podstawie umów powierzenia m.in. ubezpieczycielom.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 25 lat od czasu ustania świadczenia, zgodnie z przepisami prawa.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości udziału w zajęciach w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.